В ГРК "Марфино" 05.08.2017 состоялось прекрасное событие-свадьба Анны и Дмитрия!!!

Поздравляем молодожен.

Совет да любовь!!!

Ñâàäåáíûé ôîòîãðàô Àíäðåé Âàéìàí ISO100, F2.0, 1/750sec, 50.00mm

Ñâàäåáíûé ôîòîãðàô Àíäðåé Âàéìàí ISO100, F2.0, 1/4000sec, 50.00mm

Ñâàäåáíûé ôîòîãðàô Àíäðåé Âàéìàí ISO100, F1.8, 1/1500sec, 24.00mm

Ñâàäåáíûé ôîòîãðàô Àíäðåé Âàéìàí ISO200, F2.8, 1/750sec, 24.00mm

Ñâàäåáíûé ôîòîãðàô Àíäðåé Âàéìàí ISO100, F2.0, 1/750sec, 50.00mm

Ñâàäåáíûé ôîòîãðàô Àíäðåé Âàéìàí ISO200, F2.8, 1/1500sec, 24.00mm

Ñâàäåáíûé ôîòîãðàô Àíäðåé Âàéìàí ISO200, F2.8, 1/1000sec, 24.00mm

Ñâàäåáíûé ôîòîãðàô Àíäðåé Âàéìàí ISO100, F2.8, 1/750sec, 41.00mm

Ñâàäåáíûé ôîòîãðàô Àíäðåé Âàéìàí ISO100, F2.0, 1/350sec, 50.00mm

Ñâàäåáíûé ôîòîãðàô Àíäðåé Âàéìàí ISO100, F2.0, 1/350sec, 50.00mm

Ñâàäåáíûé ôîòîãðàô Àíäðåé Âàéìàí ISO800, F1.4, 1/250sec, 24.00mm

Ñâàäåáíûé ôîòîãðàô Àíäðåé Âàéìàí ISO1600, F2.8, 1/200sec, 35.00mm

Ñâàäåáíûé ôîòîãðàô Àíäðåé Âàéìàí ISO3200, F1.4, 1/250sec, 24.00mm

Ñâàäåáíûé ôîòîãðàô Àíäðåé Âàéìàí ISO2000, F1.4, 1/250sec, 24.00mm

Комментарии закрыты.